I LO w Ostrowie Wielkopolskim

im. ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego

I Liceum Ogólnokształcące

Rok załołożenia 1845

ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. (62)736 62 91, (62)591 83 32
liceum@1liceum.edu.pl
1lo.ostrowwielkopolski@gmail.com

Aktualności

Nowy Promień nr 6

18 stycznia 2018 roku w sali wykładowej im dra Józefa Jachimka w I Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego, odbyła się promocja szóstego numeru rocznika „Nowy Promień”. Wydawcą najnowszego tytułu jest Biblioteka Publiczna im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim, współwydawcą - Stowarzyszenie Wychowanków „Alma Mater Ostroviensis” a czasopismo ukazało się dzięki finansowemu wsparciu przez Powiat Ostrowski.

Wg słowa wstępnego redaktora Jarosława Biernaczyka szósty tom poświęcony jest w pierwszym rozdziale, przypomnieniu dokonań władz miejskich i powiatowych w 2017 roku. Drugi rozdział charakteryzuje najważniejsze wydarzenia z życia wspólnoty szkolnej i Stowarzyszenia Wychowanków. Trzeci rozdział dedykowano wybitnym absolwentom i wychowankom Almae Matris, m.in. postaciom przyrodników: Ferdynanda Martena i Juliusa Hammlinga, ks. dr. Józefowi Warszawskiemu, Józefowi Mertce, prof. Jerzemu Pietrzakowi, dr. Franciszkowi Witaszkowi i okupacyjnym losom jego pięciorga dzieci, Ewie (absolwentce Gimnazjum Żeńskiego w Ostrowie Wielkopolskim) i Janowi Pieczyńskim. Rozdział czwarty zawiera dwa wspomnienia, w których autorzy przybliżają lata szkolnej edukacji i działalność w strukturach Komitetu Odbudowy Pomnika kardynała Mieczysława Halki-Ledóchowskiego. Swoistym novum w edycji rocznika stanowi rozdział piąty, w którym zamieszczono recenzje dot. publikacji książkowych z lat 2014-2017 związanych z absolwentami i wychowankami Almae Matris Ostroviensis i najnowszych wspomnień pastora Arthura Rhode.

Głos młodego pokolenia wybitnych uczniów i absolwentów zamieszczono w szóstym rozdziale. Publikowane teksty stanowią pokłosie prac konkursowych, popularnonaukowych i olimpiad przedmiotowych, uczniów klas humanistycznych, matematyczno-fizycznych i biologicznych: Leny Dominiczak, Marty Bohonos i Anny Wołowicz – uczennicy z II liceum.

Zachętą do ciekawej lektury jest tradycyjnie bogata tematyka oraz lista autorów wspomnień, opracowań i artykułów. Stanowią ją: Starosta Ostrowski Paweł Rajski, Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Beata Klimek, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego dr Marek Lewicki, dyrektor Muzeum Miasta Ostrowa Witold Banach, dr Krystian Niełacny, Jarosław Biernaczyk, Piotr Grabarz, Krzysztof Mikusiński, Aleksander Urban, Alodia Witaszek-Napierała, Barbara Pieczyńska, Czesław Rynkowski, Aleksander Urban, dr Józef Pietrzak i wymienieni uczniowie oraz absolwenci.

   | 22.01.2018 | J. Pietrzak |