I LO w Ostrowie Wielkopolskim

im. ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego

I Liceum Ogólnokształcące

Rok załołożenia 1845

ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. (62)736 62 91, (62)591 83 32
liceum@1liceum.edu.pl
1lo.ostrowwielkopolski@gmail.com

Aktualności

Nowy Promień nr 7.

Nowy Promień nr 7. Rocznik Stowarzyszenia Wychowanków „Alma Mater Ostroviensis”.

1 lutego 2019 roku w sali wykładowej im dra Józefa Jachimka w I Liceum Ogólnokształcącym, miała miejsce prezentacja siódmego numeru rocznika „Nowy Promień”. Wydawca Stowarzyszenie Wychowanków „Alma Mater Ostroviensis”, dzięki finansowemu wsparciu, doprowadził do kolejnej edycji zasłużonego dla czasopiśmiennictwa tytułu.

Wg słowa wstępnego redaktora Jarosława Biernaczyka siódmy tom poświęcony jest w pierwszym rozdziale przypomnieniu dokonań władz powiatowych w 2018 roku. Drugi rozdział charakteryzuje najważniejsze wydarzenia z życia wspólnoty szkolnej i Stowarzyszenia Wychowanków. Trzeci rozdział dedykowano wybitnym absolwentom i wychowankom Almae Matris, m.in. powstańcom wielkopolskim, duchowieństwu związanemu z Ostrowem Wielkopolskim i uczestniczącemu w powstaniu wielkopolskim, Wielkopolanom uczestniczącym w odsieczy Lwowa w 1919 roku, dziejom zasłużonego rodu Rowińskich i prof. Andrzejowi Wojtkowskiemu. Rozdział czwarty ma charakter wspomnieniowy, w których autorzy przybliżają zasługi i życie codzienne nauczycieli oraz wychowanków Gimnazjum Męskiego. W siódmej edycji upamiętnione zostały działania pedagogiczne i organizacyjne Jacka Skiby – dyrektora I Liceum i twórczość literacka Kazimierza Radowicza. W piątym rozdziale zamieszczono recenzję zbiorową publikacji, wydanych w 2017 i 2018 roku, dot. życia twórczego i naukowego absolwentów - wychowanków gimnazjum. Oddzielny artykuł omawia książkę dr. Marka Kozłowskiego poświęconą postaci Ireneusza Starkiewicza, członka Polskiej Podziemnej Organizacji Wojskowej.

Głos młodego pokolenia wybitnych absolwentów zamieszczono w szóstym rozdziale. Publikowane teksty stanowią pokłosie prac konkursowych, recitalu dyplomowego Marii Sołtysiak i olimpiad przedmiotowych uczniów. Autorzy artykułów to Arkadiusz Brudło – student, Kornelia Kopa i Hanna Góźdź - tegoroczne maturzystki.

Zachętą do ciekawej lektury jest zarówno bogata tematyka jak również lista autorów wspomnień, opracowań, artykułów i wierszy. Stanowią ją: Paweł Rajski Starosta Ostrowski, dr Marek Lewicki dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego, Piotr Grabarz, Krzysztof Mikusiński, dr Krystian Niełacny, Jarosław Biernaczyk, Krzysztof Rowiński, Wojciech Suszycki, Jan Nasiadek i dr Józef Pietrzak.

Józef Pietrzak

Link do zdjęć .

   | 04.02.2019 | J. Pietrzak |