I LO w Ostrowie Wielkopolskim

im. ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego

I Liceum Ogólnokształcące

Rok załołożenia 1845

ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. (62)736 62 91
liceum@1liceum.edu.pl
1lo.ostrowwielkopolski@gmail.com

Aktualności

Najstarsi, zasłużeni Absolwenci odchodzą do wieczności

Zmarł Pan Tadeusz Stawik - maturzysta z roku 1948. Urodził się 2 marca 1928 roku w Ostrowie jako syn Walentego - maszynisty parowozu PKP i Marianny z domu Ignor. Żonaty był z Marią Teresą z domu Kornaszewska (1960) i miał trzy córki: Elżbietę, Alinę i Aleksandrę. W okresie nauki w naszym Gimnazjum kontynuował swoją przynależność do ZHP w gimnazjalnej 2 DH im. H. Dąbrowskiego. Staż harcerski rozpoczynał w Gromadzie Zuchów, Wilcząt, w Szkole Powszechnej im. T. Kościuszki i w czerwcu 1939 roku został przekazany do 4 DH im. Gen. Prądzyńskiego działającej w tej samej szkole i jako najmłodszy uczestnik obozu pod namiotami w Poroninie, na szczycie Galicowej Grapy w lipcu 1939 roku składał uroczyste Przyrzeczenie Harcerskie i otrzymał Krzyż Harcerski i stopień Młodzika. Lata okupacji niemieckiej spędził w Ostrowie i uczestniczył w harcerskim zespole konspiracyjnym, pomagając starszym braciom, szczególnie Marianowi, w wydawaniu i kolportażu tajnej bibuły Wiadomości oraz w nasłuchu radiowym, a także w organizowaniu pomocy ludziom ukrywającym się i prześladowanym przez okupanta. Czynnie uczestniczył w kompletach tajnego nauczania. W latach 1943 – 1945 pracował jako uczeń ślusarski w Parowozowni Kolejowej w Ostrowie. W 1948 roku został przyjęty na studia wyższe Wydziału Leśnictwa Uniwersytetu Poznańskiego im. Adama Mickiewicza, włączonego w roku 1950 do Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu o profilu rozszerzonym o nowe wydziały uniwersyteckie. W okresie studiów z uwagi na likwidację ZHP, bardzo silnie włączył się w działalność PTTK oraz Ligi Ochrony Przyrody. Znaczącym wkładem było jego zaangażowanie w Komisji Krajoznawczej i Turystyki Kwalifikowanej oraz Fotograficznej w dziele Ochrony Zabytków i Ochrony Przyrody. Będąc członkiem Związku Studentów Polskich uczestniczył w zwalczaniu analfabetyzmu we wsiach polskich. Studia ukończył w 1952 roku z tytułem magistra inżyniera i zgodnie z nakazem pracy rozpoczął wykonywanie zawodu w Rejonie Przemysłu Drzewnego w Ostrowie. Kolejno w latach 1960 – 1962 pracował w Herbapolu w Ostrowie i Zakładzie Drzewnym w Dobroszycach (1962 – 1965).W roku 1965 został zatrudniony w Wielkopolskich Zakładach Przemysłu Sklejek w Ostrowie i tam bez przerwy przepracował w dziale inwestycji na stanowisku zastępcy głównego mechanika, do pełnej emerytury, to jest do roku 1994. Za znaczący wkład w rozwój, modernizację i przebudowę Zakładu otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi w 1973 roku i w 1983 roku Złoty Krzyż Zasługi. Za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej otrzymał w roku 1991 Srebrny Medal. Odznakę Zasłużony dla Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego otrzymał w roku 1979. Odznakę Za Zasługi dla Województwa Kaliskiego otrzymał w 1990 roku. Krzyż Armii Krajowej oraz Rozetę – Miecze do Krzyża za Zasługi dla ZHP otrzymał w 1999 roku. W roku 2001 otrzymał Krzyż i zaszczytny tytuł Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny. W 1980 roku od pierwszych dni uczestniczył czynnie w powstawaniu NSZZ Solidarność na terenie Sklejek i w mieście Ostrowie. Przez wiele lat pełnił funkcję prezesa Ligi Ochrony Przyrody Oddział w Ostrowie, oraz był współzałożycielem Towarzystwa Ekologicznego w Ostrowie. Od momentu założenia tj. 1994 roku działał aktywnie w Stowarzyszeniu Wychowanków Alma Mater Ostroviensis będąc przez kilka kadencji członkiem Zarządu , za co otrzymał tytuł Honorowego Członka Stowarzyszenia.

Kolega Tadeusz Stawik zmarł dnia 19 czerwca 2019 roku w Ostrowie Wielkopolskim.

Uroczystości pożegnalne odbędą się w poniedziałek , dnia 24 czerwca 2019 roku o godz. 11,00 msza św. w ostrowskiej Konkatedrze, po czym pogrzeb na cmentarzu przy Placu Bankowym.

Cześć Jego Pamięci !

   | 23.06.2019 | K. Mikusiński |