I LO w Ostrowie Wielkopolskim

im. ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego

I Liceum Ogólnokształcące

Rok załołożenia 1845

ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. (62)736 62 91
liceum@1liceum.edu.pl
1lo.ostrowwielkopolski@gmail.com

Aktualności

Dzień Edukacji Narodowej

W 174. rocznicę powstania I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. J. Kompałły i W. Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim, zgodnie z tradycją, społeczność szkolna obchodziła Święto Szkoły. Tym razem uroczystości odbyły się, z racji wydarzeń kwietniowych 14 października 2019 roku, w Dzień Edukacji Narodowej i połączone zostały ze ślubowaniem uczniów klas pierwszych.

W asyście pocztu sztandarowego I Liceum w auli odbyła się akademia. W obecności zaproszonych gości m.in.: Starosty Ostrowskiego Pawła Rajskiego, Zastępcy Prezydenta miasta Ostrowa Wielkopolskiego Sebastiana Górskiego, członków Rady Powiatu Ostrowskiego, przedstawicieli duchowieństwa z ks. kanonikiem Krzysztofem Nojmanem i ks. prałatem Tomaszem Ilskim, zgromadzeni uczniowie odśpiewali hymn szkoły. W uroczystościach uczestniczyli: członkowie grona pedagogicznego, emerytowani nauczyciele, pracownicy administracji, przedstawiciele władz Stowarzyszenia Wychowanków Alma Mater Ostroviensis z prezesem zarządu Krzysztofem Mikusińskim i Jarosławem Biernaczykiem, dr Krystian Niełacny – Honorowy Obywatel Ostrowa Wielkopolskiego i absolwent z 1951 roku, członkowie Rady Rodziców I Liceum, przedstawiciele placówek oświatowo - kulturalnych powiatu, uczniowie klas pierwszych po szkole podstawowej, wyróżnieni Stypendium dla Ucznia z Pasją.

Zaproszonych gości i uczniów powitał Dyrektor l Liceum dr Marek Lewicki, który przypomniał historyczną rangę placówki będącej członkiem elitarnego Stowarzyszenia na Rzecz Najstarszych Szkół w Polsce. Podkreślił naukowe i edukacyjne znaczenie liceum, czego potwierdzenie stanowi przyznawana corocznie srebrna lub brązowa tarcza w Ogólnopolskim Rankingu Najlepszych Szkół Licealnych w Polsce. Sukcesom edukacyjnym i wychowawczym towarzyszy unowocześniana baza placówki w postaci boiska szkolnego, sali gimnastycznej, sali audytoryjnej, pracowni komputerowej i elewacji.

Zgodnie z tradycją Święta Szkoły został ufundowany portret – prof. Teofila Ciesielskiego wychowanka gimnazjum. Naukowe osiągnięcia profesora Uniwersytetu Lwowskiego, jako wybitnego botanika, społecznika i pszczelarza przedstawił zgromadzonym nauczyciel historii prof. Piotr Grabarz. Obraz autorstwa prof. dr hab. Tadeusza Gaworzewskiego – wielkiego przyjaciela liceum, ufundowała Prezydent miasta Ostrowa Wielkopolskiego Beata Klimek. W okolicznościowym wystąpieniu Zastępca Prezydenta – Sebastian Górski podziękował zgromadzonym nauczycielom za podejmowany codziennie trud nauki, której ukoronowaniem są bardzo dobre wyniki uzyskiwane przez abiturientów z egzaminu maturalnego. Podczas uroczystości przyznano tytuł ,,Zasłużony dla ALMAM MATREM OSTROVIENSIS’’ i wręczono odznaczenie ,,Zasłużony Profesor ALMAE MATRIS OSTROVIENSIS’’. Pierwszy tytuł przyznano Zenonowi Musialskiemu mgr inż. budownictwa. W laudacji odczytanej przez dyrektora I Liceum przedstawiono inicjatywy byłego przewodniczącego Rady Rodziców m.in. przygotowanie corocznie wizyt studyjnych wykładowców z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, zaangażowanie w pozyskiwanie środków finansowych na wyposażenie sal w sprzęt multimedialny, pomoc przy opracowywaniu wydawnictw popularnonaukowych promujących liceum i zapoczątkowanie renowacji biblioteki szkolnej.

Zenon Musialski ukończył również studia podyplomowe w zakresie zarządzania oraz menedżerskie studia podyplomowe na wrocławskiej Akademii Ekonomicznej. Sprawnie kieruje i nadzoruje ostrowskimi spółkami komunalnymi. Był prezesem Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego a obecnie zarządza Miejskim Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Ostrowie Wielkopolskim. Jego synowie są absolwentami I Liceum. Do niecodziennych pasji uhonorowanego należą historie dworów polskich oraz badanie tradycji cukierniczych, szczególnie związanych z czekoladą.

Drugie zaszczytne wyróżnienie otrzymała emerytowana Profesor I Liceum Mirosława Kaźmierczak. Pracę w zawodzie nauczyciela rozpoczęła w 1979 roku w I Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie prowadziła zajęcia z fizyki. Po przejściu na emeryturę nadal jest nauczycielką Almae Matris. Tytuł mgr fizyki uzyskała na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu na wydziale matematyczno – fizyczno - chemicznym. Zawodowe kompetencje doskonaliła podczas szkoleń metodycznych i na studiach podyplomowych. Wielokrotnie sprawowała opiekę nad studentami – praktykantami oraz nauczycielami stażystami. Uczestniczyła w realizacji konkursów przedmiotowych z fizyki. Współpracowała z UAM w Poznaniu, Politechniką Warszawską, obserwatoriami astronomicznymi w Toruniu, Chorzowie i Potarzycy. Zrealizowała projekt Unii Europejskiej „Fizyka jest ciekawa”, dzięki któremu szkoła pozyskała kompleksowe wyposażenie pracowni z fizyki.

Była i jest bardzo wymagającym nauczycielem przedmiotu. Skutecznie przygotowywała i przygotowuje uczniów do wyzwań stawianych przyszłym studentom wyższych uczelni politechnicznych. Profesor I Liceum - Mirosława Kazimierczak wielokrotnie otrzymywała nagrody i wyróżnienia oświatowe, została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Wyróżnionym osobom odznaczenia wręczyli: Starosta Ostrowski Paweł Rajski, Dyrektor I Liceum dr Marek Lewicki oraz Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Wychowanków i Absolwentów Alma Mater Ostroviensis Krzysztof Mikusiński.

Po raz pierwszy w Święcie Szkoły uczestniczyli uczniowie klas pierwszych. Po miesiącu nauki w liceum złożyli ślubowanie. Ceremoniał zgodnie z tradycją odbył się w obecności pocztu sztandarowego. Na scenie, przed sztandarem słowa Roty zostały wypowiedziane również przez przedstawicieli wszystkich klas.

Ceremoniał ślubowania zakończył się wyprowadzeniem sztandaru. Następnie w imieniu władz samorządowych i organu prowadzącego przemówienie wygłosił Starosta Ostrowski Paweł Rajski. Podkreślił niezmienną i kluczową rolę edukacji młodego pokolenia w dzisiejszych wymagających czasach. Pogratulował samorządowcom, nauczycielom, pracownikom szkoły że już od kilkunastu lat utrzymują wysoki poziom edukacji, któremu towarzyszy podnoszenie standardów jakościowych a w ślad za tym rozbudowa infrastruktury I Liceum. Przypomniał, ze jako absolwent placówki szczególnie satysfakcjonują go najlepsze wyniki osiągane przez abiturientów na egzaminie maturalnym i przedsięwzięcia popularnonaukowe oraz o charakterze artystycznym przygotowywane wspólnym staraniem kadry profesorskiej i uczniów.

Uroczystemu ślubowaniu towarzyszyło po raz trzeci wręczenie Stypendiów dla Ucznia z Pasją. To unikatowe stypendium przyznawane przez szkołę, jedyne w skali powiatu ostrowskiego, zainicjowała doktor Alicja Plucińska. Jego donatorami są absolwenci liceum. W bieżącym roku Kapituła Stypendium postanowiła przyznać stypendium dla pięciu uczniów.

Wszystkich wyróżnionych łączą różnorodne i niepowtarzalne pasje do śpiewania, modelarstwa, baletu, krasomówstwa, historii, filozofii, teologii, karate, wspinaczki górskiej, ratownictwa, koszykówki i pływania.

Przekazanie przez absolwentów stypendiów to wspaniały gest, który nie tylko łączy odległe pokolenia ale przyczynia się do kultywowania pięknej tradycji społecznikowskiej, jaka zawsze towarzyszyła edukacyjnym osiągnięciom uczniów ostrowskiego gimnazjum.

W związku z obchodzonym Dniem Edukacji Narodowej Dyrektor I Liceum dr Marek Lewicki skierował życzenia dla wszystkich nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkolnej. Szczególnie dziękował za nieustanne zaangażowanie i trud włożony w edukację. Kierował słowa wdzięczności za umiejętne kształtowanie młodzieńczej osobowości, kształtowanie potencjału wiedzy i umiejętności oraz wspieranie zainteresowań. Dowodem uznania były liczne nagrody, medale i odznaczenia nadane nauczycielom. W kolejnej odsłonie uroczystości - w części artystycznej, muzyczne utwory interpretowali utalentowani i pełni pasji uczniowie – rodzeństwo Hanna i Marcel Świtała, Nikola Bielecka i Joanna Skoczylas.

dr Józef Pietrzak

Link do zdjęć.

   | 17.10.2019 | J. Pietrzak |