I LO w Ostrowie Wielkopolskim

im. ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego

I Liceum Ogólnokształcące

Rok załołożenia 1845

ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. (62)736 62 91
liceum@1liceum.edu.pl
1lo.ostrowwielkopolski@gmail.com

Szkoła

Działalność wydawnicza
"Refleksje o edukacji" - pod redakcją Marka Lewickiego. Ostrów Wielkopolski, 2012 r."Refleksje o edukacji" - pod redakcją Marka Lewickiego. Ostrów Wielkopolski, 2008 r.

"... Współczesna edukacja powinna być mocno osadzona w problematyce kreatywności i twórczości. Kreatywność i twórczość w procesie nauczania jako temat wiodący tej książki w pełni to potwierdza. Wieloaspektowość, kreatywność i twórczość we współczesnej szkole pozwala na rozważania zarówno w odniesieniu do poszczególnych przedmiotów nauczania i zajęć pozalekcyjnych jak również do rozważań o charakterze ogólnym.

W tym wymiarze szczególnie interesujące wydają się być rozważania dotyczące pojęcia wyobraźni ciekawie wzbogacone rysunkami: "Z wyobraźni..."

Kreatywny u twórczy uczeń wymaga nauczyciela, którego proces nauczania takim jego właśnie uczyni, tym bardziej zasadne jest podejmowanie przez nauczycieli trudu pracy pisarskiej, gdyż wówczas och kreatywność w pracy nauczycielskiej staje się autentyczną postawą twórczą."

dr Justyna Szymańska"Refleksje o edukacji" - pod redakcją Marka Lewickiego. Ostrów Wielkopolski, 2007 r.

"...Podejmowanie problematyki kompetencji we współczesnej edukacji jest niewątpliwie bardzo istotne w dyskusji na temat kogo ma wykształcić szkoła XXI wieku. [...] Książka ta, będąca zbiorem artykułów autorstwa nauczycieli I LO w Ostrowie Wielkopolskim, dopełniona trzema artykułami wykładowców WPA UAM w Kaliszu, jest tym bardziej ciekawa, że głos w tej dyskusji zabierają nauczyciele praktycy uczący w liceum ogólnokształcącym, a więc szkole, która przygotowuje do podjęcia studiów wyższych. [...] Szeroka tematyka artykułów mówiących np. o kluczowych kompetencjach w uczeniu się przez całe życie w wymiarze europejskim, kompetencjach kulturowych i komunikacyjnych na lekcjach języka obcego czy też kompetencjach społecznych oraz bardzo istotnych kompetencjach zdobywanych na lekcji historii poszerzona została o rozważania na temat wartości, inteligencji emocjonalnej i inteligencji wielorakich. [...] Zarysowana w ten sposób problematyka kompetencji daje możliwość refleksji nad sylwetką edukacyjną licealisty w zglobalizowanej Europie."

dr Przemysław Gąsiorek


WSTĘP

"Refleksje o edukacji. O kompetencjach w kształceniu" są drugą książką prezentującą refleksje nauczycieli związanych z I Liceum Ogólnokształcącym im. ks. J. Kompałły i W. Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim w obrębie rozważań pedagogicznych.

Książka ta prezentuje rozważania, które dotyczą szeroko rozumianych kompetencji w kształceniu. Pojęcie kompetencji stało się kluczowym w próbie określenia modelu kształcenia i sylwetki edukacyjnej ucznia, w tym ujęciu ucznia liceum ogólnokształcącego. Licealista jawi się jako młody człowiek posiadający wysoką wiedzę i umiejętności merytoryczne w zakresie preferowanych przez siebie przedmiotów, jednocześnie powinien być osobą przygotowana do wejścia w życie dorosłe, a więc samodzielne i odpowiedzialne, w wymiarze nie tylko polskiej rzeczywistości ale również w wymiarze europejskim.

Aby uczestniczyć w życiu w wymiarze globalnym niewątpliwie dominującą kompetencją jest komunikowanie się w obrębie języków obcych, stąd istotną część publikacji stanowią rozważania dotyczące uczenia się języków obcych.

Istotnym jest również spojrzenie na wymiar edukacji w kontekście uczenia się całożyciowego w odniesieniu do edukacji w Europie, czy też próba spojrzenia na sylwetkę edukacyjną licealisty jako człowieka wielowymiarowego.

Podjęcie tematów z obszarów szeroko rozumianej humanistyki w połączeniu z problematyką psychologiczną dotyczącą ucznia szczególnie w obrębie inteligencji emocjonalnej dopełnia podjęte rozważania.

Spojrzenie na tak zarysowaną problematykę przez nauczycieli praktyków o różnym stopniu doświadczenia zawodowego czyni publikację autentyczną i użyteczną do przeniesienia jej treści na grunt codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły.

Powiązanie codziennej pracy nauczyciela z obszarem naukowym w obrębie szeroko rozumianych nauk o edukacji stanowi bardzo wartościową formę samokształcenia nauczycieli. Książka ta, tak jak poprzednia, nawiązuje do dawnych naukowych tradycji szkoły, która była w okresie jej powstania (1845) i w latach późniejszych placówką o charakterze dydaktyczno-naukowym.

W słowie "refleksje" mieści się w sposób naturalny zaproszenie do dyskusji i rozważania o edukacji XXI wieku. Edukacja ta, szczególnie na poziomie liceum ogólnokształcącego, staje się bardzo odpowiedzialna, gdyż przygotowuje ucznia do wejścia w samodzielne życie, chociażby przez podjęcie studiów wyższych. Obecnie studia wyższe są dla młodego człowieka nie tylko oficjalną formą wykształcenia, dającą możliwość podjęcia pracy na odpowiednim poziomie, są również swoistą "kompetencją" rozumianą jako "uprawnienia do działania" w Europie XXI wieku oraz w zglobalizowanym świecie.

Marek Lewicki"Refleksje o edukacji" - pod redakcją Marka Lewickiego. Ostrów Wielkopolski, 2006 r.

"...Prace konfrontujące różne teorie z praktyką zawsze bywają potrzebne. Dlatego "Refleksje o edukacji są niewątpliwie lekturą celową. Książka jest zbiorem opracowań poruszających tematy nieprzemijająco aktualne z obszaru interaktywnego procesu nauczania i uczenia się. Merytoryczną wartość publikacji zapewnia zespół autorów prowadzący swój wywód z pozycji refleksyjnego praktyka, miejsca warunkowanego potrzebą ciągłego doskonalenia się. Na książkę składa się dziewięć artykułów nauczycieli z I LO w Ostrowie Wielkopolskim. [...] Autorzy szczególnie akcentują głęboko humanistyczny wymiar pedagogiki: sposób przekazu wiedzy o kształceniu, nauczanie twórcze, propozycje problemów oraz zainteresowania metodyczne i badawcze. [...] Wpisuje się ona w aktualne dyskursy pedagogiczne ponowoczesnego świata, zachęcając czytelnika do analizy i refleksji nad różnymi obszarami działania edukacyjnego. Prymarnym zadaniem oświatowym, na co wskazuje ta publikacja, staje się jakość, integralne podejście do wiedzy i ucznia w perspektywie jego własnej drogi życiowej. Dążenie do wszechstronnego rozwoju wychowanka to inaczej humanizacja szkoły. Jeśli rozwój jest celem to obecnie w dobie wielkich przemian kulturowych i społecznych, szkoła - na co zwracają uwagę autorzy nie może jedynie dostarczać młodym ludziom informacji z różnych dziedzin wiedzy, musi im także pomagać w poszukiwaniu kierunku i sensy życia..."
dr Anita Stefańska"Informator o szkole" - opracowanie: mgr Iwona Gabrysiak-Dzielicka, konsultacja: dr Marek Lewicki.

I Liceum Ogólnokształcące im.ks.J.Kompałły i W.Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim, szkoła o ponad 160 letniej tradycji, nie bez powodu klasowana jest w rankingach i opinii środowisk lokalnych i ogólnopolskich na najwyższym miejscu w Południowej Wielkopolsce. Głównym celem I liceum jest dbałość o wysoki poziom kształcenia umożliwiający zdanie egzaminu maturalnego przede wszystkim na poziomie rozszerzonym. Tym samym szkoła przygotowuje ucznia do podjęcia studiów wyższych i co równie istotne, do umiejętności studiowania.Królewskie Katolickie Gimnazjum - I Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim - opracowanie dr Marek Lewicki.

I Liceum Ogólnokształcące im. ks. J. Kompałły i W. Lipskiego to najstarsza szkoła ponadgimnazjalna w Ostrowie Wielkopolskim i jedna z trzech najstarszych w Wielkopolsce. Projekt jej założenia powstał w okresie gdy Ostrów Wielkopolski znajdował się w zaborze pruskim. Myśl założenia gimnazjum w Ostrowie wygłosił proboszcz ks. Jan Kompałła w czasie niedzielnego kazania we wrześniu 1840 roku, a znaczącego wsparcia udzielił Wojciech Lipski, ziemianin z Lewkowa. Gimnazjum, zlokalizowane przy ulicy Kamienieckiej, obecnie Gimnazjalnej stanęło na gruntach proboszczowskich, które przekazał na ten cel ks. J. Kompałła. Uroczyste otwarcie gimnazjum nastąpiło 14 kwietnia 1845 roku, a pierwszym dyrektorem szkoły został dr Robert Enger, filolog klasyczny, dotychczasowy nauczyciel w gimnazjum opolskim. Pierwsza nazwa szkoły to Królewskie Katolickie Gimnazjum, z czasem nazwane Polskimi Atenami i Wielkopolską Szkołą Edukacji Narodowej. Z historią szkoły nierozerwalnie związana jest działalność konspiracyjno-patriotyczna uczniów gimnazjum, co dobitnie wyrażało się m.in. poprzez działalność Towarzystwa Tomasza Zana, organizacje skautowskie oraz założony w 1908 roku pierwszy Szkolny Klub Sportowy w Polsce o nazwie "Venetia".

Ostrowskie I Liceum Ogólnokształcące, to szkoła o wyjątkowym wnętrzu , w którego ściany wmurowane są liczne tablice pamiątkowe: ku czci wychowanków poległych i profesorów w latach 1863-1864, 1914-1921, 1939-1945 oraz dr Józefa Joachimka, por. Bogdana Chrzanowskiego, Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego a także gen. Kazimierza Glabisza. Unikatową galerię stanowią portrety założycieli szkoły, wybitnych wychowanków i nauczycieli szkoły. W centralnej części szkoły, w trzech wysokich oknach znajdują się zabytkowe witraże, przedstawiające personifikację techniki, nauki i sztuki. Na szczególną uwagę zasługuje reprezentacyjna aula szkoły z okazałym witrażem z 1870 roku, który przedstawia Jezusa Chrystusa- Zbawiciela Świata oraz polichromia projektu Antoniego Serbeńskiego. Ściany auli ozdabiają medaliony przedstawiające ważne dla historii Polski postacie. Ale I Liceum Ogólnokształcące to przede wszystkim absolwenci. Szkoła wykształciła na poziomie maturalnym, przygotowując tym samym do podjęcia studiów wyższych tysiące młodych ludzi, a Oni poprzez swój sukces w życiu zawodowym rozsławili i rozsławiają dobre imię liceum. Wśród absolwentów liceum, których nie sposób tu wymienić z nazwiska są profesorowie wyższych uczelni, rektorzy tychże uczelni, wybitni przedstawiciele duchowieństwa, działacze polityczni i społeczni, pisarze, malarze, muzycy, znani sportowcy, przedstawiciele wszystkich zawodów.

W kwietniu 1993 roku zostało utworzone Stowarzyszenie Wychowanków "Alma Mater Ostroviensis". Działalność Stowarzyszenia jest ze wszech miar wyjątkowa, co wyraża się poprzez aktywne wspieranie pracy szkoły oraz popularyzowanie i promocję szkoły w kraju i poza jego granicami. Unikatową działalnością Stowarzyszenia jest wydawanie zeszytów.

"Księgi Pamięci" z biogramami zasłużonych profesorów i wychowanków szkoły. Swój czas, wiedzę i zapał oddał temu wielkiemu przedsięwzięciu dr Krystian Niełacny - maturzysta z rocznika 1951. Stowarzyszenie Absolwentów jest współorganizatorem corocznego Święta Szkoły, które stało się tradycją wykraczająca poza ramy liceum i miasta. Punktem kulminacyjnym Święta jest przekazanie szkole portretu-medalionu wybitnego absolwenta czy też profesora szkoły. Dopełnieniem tej uroczystości jest przyznawanie od kilku lat Honorowego Tytułu i Medalu "Alma Mater Ostroviensis" dla Zasłużonego Profesora, Wybitnego Absolwenta oraz Osoby Zasłużonej dla szkoły.

I Liceum Ogólnokształcące to nie tylko wspaniała historia i tradycja. W dniu dzisiejszym nasze liceum to szkoła ogólnokształcąca solidnie przygotowująca uczniów do matury i podjęcia studiów wyższych. Uczniowie kształcą się w klasach o rozszerzeniu przedmiotowym: humanistycznym, biologiczno- chemicznym, matematyczno-fizycznym, geograficznym i językowym. W szkole prowadzone są zajęcia z języka angielskiego, niemieckiego, łacińskiego i włoskiego. Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych zarówno przedmiotowych jaki i interdyscyplinarnych, sportowych i artystycznych dopełnia tradycyjny proces dydaktyczno-wychowawczy prowadzony w toku zajęć lekcyjnych. Efektem tego są sukcesy uczniów i tym samym ich nauczycieli w wielu olimpiadach, konkursach, zawodach, a działający nadal SKS "Venetia" dostarcza szkole pucharów i medali z rozgrywek sportowych, również na szczeblu krajowym. Od wielu już lat ambasadorem liceum jest chór szkolny, który należy do najlepszych w Wielkopolsce. Przygotowywane przez Samorząd Uczniowski oraz koła artystyczne imprezy muzyczno-kabaretowe i teatralne, wieczory poezji uzupełniają życie pozalekcyjne uczniów. Młodzi dziennikarze próbują swych piór w gazetach szkolnych, wśród których wiedzie prym angielskojęzyczna gazeta "Apple Pie" z niemiecki dodatkiem "Kekschen" oraz samorządowa "Bomba". Przykładem wspierania młodzieży uzdolnionej artystycznie może być np.: uczniowski tryptyk konkursowy: "Poezja-malarstwo-fotografia" połączony z wydaniem tomiku poezji oraz wystawami prac pokonkursowych i pamiątkowymi katalogami. Problematykę współczesnego świata podejmuje Klub Europejski, a młodzież dużo czasu spędza na wycieczkach turystycznych, bywając w teatrach, na wystawach, odwiedzając wyższe uczelnie. Stałym wydarzeniem jest wymiana uczniowska z młodzieżą z Max-Planck-Gymnasium w Dusseldorfie. O codziennych wydarzeniach szkoły można na bieżąco dowiedzieć się z naszej strony internetowej www.1liceum.edu.pl

Nie sposób oczywiście nie wspomnieć o kadrze nauczycielskiej liceum. Wśród wysoce wykwalifikowanej kadry na uwagę zasługują następujące informacje. W gronie pedagogów znajduje się 5 wykładowców i lektorów akademickich, 16 egzaminatorów, 3 weryfikatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej oraz 15 nauczycieli dyplomowanych. Większość nauczycieli ukończyła studia podyplomowe w zakresie pedagogiki, technologii multimedialnych, wiedzy o kulturze, przedsiębiorczości, nauk społecznych, metodyki nauczania, literatury współczesnej, matematyki, fizyki, bibliotekoznawstwa, filologii polskiej, informacji naukowej, językoznawstwa, przysposobienia obronnego, ochrony i kształtowania środowiska, zarządzania oświatą, nauki o rodzinie, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Od dwóch lat w ramach działalności Rady Pedagogicznej funkcjonuje Zespół Samokształcenia Kierowanego nauczycieli. Jego efektem pracy jest publikacja zbiorowa "Refleksje o edukacji" oraz w przygotowaniu jej druga część. Przez ostatnie 17 lat szkołą kierował mgr Jacek Skiba, który zakończył pracę w liceum z chwilą przejścia na emeryturę w dniu 31 sierpnia 2007 roku, a stanowisko dyrektora objął od 1 września 2007 roku dotychczasowy wicedyrektor dr Marek Lewicki (autor niniejszego opracowania).

I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Kompałły i W. Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim jest szkołą, w której przeszłość i tradycje idą w parze z przyszłością i nowoczesnością. Szkoła, będąca członkiem Stowarzyszenia na Rzecz Najstarszych Szkól w Polsce, przygotowuje od zawsze na wysokim poziomie swoich uczniów do matury. W rankingu Newsweek'a w 2005 roku wśród szkół, których uczniowie podejmują studia wyższe I Liceum Ogólnokształcące zajęło najwyższe miejsce w Południowej Wielkopolsce. Liceum nasze posiada również zaszczytny ogólnopolski tytuł ,,Szkoły z klasą" nadany jej w 2004 roku przez Gazetę Wyborczą oraz Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.