I LO w Ostrowie Wielkopolskim

im. ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego

I Liceum Ogólnokształcące

Rok załołożenia 1845

ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. (62)736 62 91
liceum@1liceum.edu.pl
1lo.ostrowwielkopolski@gmail.com

e-Twinning


Program eTwinning - Europejska współpraca szkół

Zawiązywanie przyjaźni z ludŸmi z całego świata oraz poznawanie odmiennych kultur, kształcenie nowych umiejętności, rozwijanie pasji. Dzięki działalności Fundacji Rozwoju Systemów Edukacji nie tylko uczniowie szkół średnich mają szansę uczestniczyć w projektach edukacyjnych realizowanych przy wsparciu Unii Europejskiej. Jedną z takich propozycji jest program e-learning umożliwiający projekty eTwinning, skierowane na łączenie i współpraca bliźniaczych szkół podstawowych i średnich w Europie za pomocą technologii komunikacyjno-informacyjnej.

W bieżącym roku szkolnym projekt eTwinning – Europejska Współpraca Szkół, został zainicjowany oraz będzie realizowany z początkiem grudnia w I Liceum Ogólnokształcącym im. ks. J. Kompałły i W. Lipskiego. Tytuł projektu brzmi: „ Crossing Borders” (Przekraczając granice). Koordynatorami projektu ze strony liceum są: mgr Iwona Gabrysiak Dzielicka oraz mgr Dagmara Janicka- Konofal (nauczycielki języka angielskiego) oraz mgr Jakub Gaworzewski (nauczyciel języka niemieckiego), którzy w październiku br. ukończyli w Warszawie szkolenie w zakresie posługiwania się narzędziami portalu eTwinning – Desktop i Twinspace. Projekt będzie realizowany we współpracy z 2 szkołami partnerskimi, we Francji (Zespół szkół Cité scolaire Giraut de Borneil w miejscowości Excideuil), oraz na Węgrzech (Liceum im. Świętego Józefa (St Joseph High School) w miejscowości studenckiej Debrecen). Koordynatorkami projektu w wyżej wymienionych szkołach są nauczycielki języka angielskiego - Ghislaine Alcaraz, (Francja) oraz Katarzyna Rajta (Węgry).
Zespół szkół Cité scolaire Giraut de Borneil w miejscowoœci ExcideuilLiceum im. Świętego Józefa (St Joseph High School)

W projekcie uczestniczyć będzie w sumie ponad 60 uczniów, a w zamyśle koordynatorów jest przedłużenie współpracy oraz rozszerzenie o wymianę uczniowską. Projekt ukierunkowany jest na aspekt kulturowy w bardzo szerokim tego słowa znaczeniu. Głównym celem projektu jest poszukiwanie porozumienia międzykulturowego oraz poszerzanie kompetencji językowych poprzez, działania indywidualne, grupowe oraz pracę badawczą opartą na selekcjonowaniu informacji w zakresie kultury, nauki, sztuki oraz historii. Uczniowie I liceum wspólnie z przyjaciółmi z Francji i Węgier będą wymieniać się informacjami na swój temat, na temat swoich rodzin, szkół, swojego środowiska lokalnego oraz swoich krajów. Ponadto, realizacja projektu zakłada poszukiwanie wspólnych pasji muzycznych, filmowych, teatralnych; ma być okazją do wymiany myœli i poglądów, w ten sposób kształtując postawy refleksyjne i kreatywne, poszerzając horyzonty oraz burząc utarte stereotypy. Celem nadrzędnym projektu jest również kształtowanie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami multimedialnymi oraz rozwijanie kompetencji językowych. Projekt będzie miał bardzo dynamiczny charakter ze względu na intensywność pracy, różnorodność zastosowanych form i metod, oraz szerokiego wachlarzu przewidywanych narzędzi, takich jak: Twinspace, blog, prezentacje Powerpoint, filmy, fotografie, prace autorskie, strona internetowa, poczta elektroniczna, oraz inne zaproponowane przez uczniów.

Kto może wziąć udział w Programie eTwinning?

Nauczyciele wszystkich przedmiotów, uczniowie wraz z opiekunem, dyrektorzy szkół, bibliotekarze i inni pracownicy szkoły;

Szkoły krajów Unii Europejskiej czyli Austrią, Belgią, Bułgarią, Cyprem, Czechami, Danią, Estonią, Finlandią, Francją, Grecją, Hiszpanią, Holandią, Irlandią, Litwą, Luksemburgiem, Łotwą, Maltą, Niemcami, Portugalią, Rumunią, Słowacją, Słowenią, Szwecją, Turcją, Węgrami, Włochami, Wielką Brytanią, a także dodatkowo z Islandią i Norwegią;

Przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne (przedział wiekowy uczniów 3-19 lat).

Przykładowe formy projektów

Krótki tygodniowy lub miesięczny projekt może skupić się na konkretnym temacie z programu nauczania;

Projekt trzymiesięczny, podczas którego uczniowie nauczą się np. tworzyć podstawową stronę internetową i przedstawiać informacje w języku obcym;

Projekt całoroczny dotyczący np. historii Europy, matematyki, sztuki, który stanowi część programu nauczania;

Projekt wieloletni, który zakłada współpracę z jednym lub większą ilością partnerów.

Trzy najważniejsze cechy projektów eTwinning:

Wykorzystywanie komputera, Internetu, oprogramowania, aparatu cyfrowego, kamery czyli narzędzi akceptowanych przez uczniów i wzbudzających ich entuzjazm;

Języki obce są konieczne do bezpośredniej komunikacji ze szkołą partnerską, a natychmiastowe korzystanie z wiadomości 'lekcyjnych' wywołuje radość uczniów i zwiększa ich motywację do nauki;

Temat projektu związany z podstawami programowymi wszystkich przedmiotów nauczanych w szkole i nauka przez zabawę, różnorodne formy aktywności i działania projektowe.

Zalety projektów eTwinning:

  • entuzjazm uczestników uczniów i nauczycieli,
  • motywacja do nauki,
  • dostosowanie zadań do możliwości każdego ucznia,
  • bezpieczny Internet - narzędzia i obszary pracy eTwinning są dostępne tylko dla uczestników programu,
  • wykorzystanie istniejącej szkolnej bazy komputerowej czyli pracowni komputerowych i Szkolnego Multimedialnego Centrum Informacji nie tylko na lekcjach informatyki,
  • możliwość tworzenia zespołów nauczycieli: 'przedmiotowiec', językowiec, informatyk,
  • elastyczność projektu - możliwość dostosowania tematu i czasu trwania projektu do potrzeb uczniów, nieograniczony czas rejestracji, możliwość wprowadzania modyfikacji w każdej chwili.