PROCEDURY DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY OD 1 WRZEŚNIA 2020 r. W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM 

  1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji. 
  2. Wejście do szkoły osób z zewnątrz (interesantów) może nastąpić tylko w uzasadnionych przypadkach. Osoby te kierują się do sekretariatu lub księgowości i obowiązuje je osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk. Osoby te muszą być bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. 
  3. Uczniów, nauczycieli i innych pracowników wchodzących do szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk oraz stosowanie osłony ust i nosa w trakcie pobytu w szkole, również w czasie trwania lekcji. Na lekcjach informatyki uczniowie postępują według procedur zawartych w oddzielnym regulaminie. Na lekcjach wychowania fizycznego obowiązują odrębne szczegółowe wytyczne. 
  4. Uczniów wchodzących do szkoły obowiązuje zachowanie bezpiecznego dystansu. 
  5. Po wyjściu z toalety należy koniecznie umyć ręce i dokonać ich dezynfekcji 
  6. Uczeń powinien posiadać własne przybory szkolne i podręczniki i nie wymieniać się nimi z innymi uczniami. 
  7. Pracę biblioteki szkolnej regulują odrębne szczegółowe wytyczne. 
  8. W miarę możliwości organizacyjnych przydziela się w planie lekcji jedną salę lekcyjną na maksymalną możliwą liczbę lekcji dla danej klasy. Po zmianie sali przez uczniów stoliki w sali są dezynfekowane, za co odpowiedzialny jest nauczyciel kończący lekcję w tej sali z daną grupą uczniów. 
  9. Sale lekcyjne i inne pomieszczenia w szkole są wietrzone co najmniej raz na godzinę w czasie przerwy, a w razie możliwości także w czasie zajęć. Za wietrzenie pomieszczeń odpowiadają nauczyciele. 

10. W trakcie przerw pomiędzy lekcjami odbywającymi się w tej samej sali przez daną grupę uczniów, uczniowie ci mogą pozostać w sali . Opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel dyżurujący. 

11. Do czasu otwarcia szatni szkolnej uczniowie swoje kurtki itp. zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. 

12. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać́ na infekcję dróg oddechowych przeprowadza ucznia do izolatki (pomieszczenie na parterze przed salą gimnastyczną) i niezwłocznie, za pośrednictwem sekretariatu powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły. 

13. Przy wejściu głównym wywieszone są numery telefonów do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz służb medycznych. 

14. Na korytarzach szkolnych umieszczone są dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk oraz pojemniki na zużyte jednorazowe maski lub rękawiczki. 

15. Po zakończeniu zajęć́ lekcyjnych w każdym dniu pracownicy obsługi dezynfekują̨ pomieszczenia szkolne, klamki i poręcze.