1840
Ksiądz Jan Kompałła, proboszcz parafii ostrowskiej, w czasie niedzielnego kazania poddał myśl budowy polskiego-katolickiego gimnazjum w Ostrowie.
1841
Dnia 28 II zebrał się sejm prowincjonalny w Poznaniu, na którym Wojciech Lipski, jako deputowany odolanowski, wystąpił z postulatem utworzenia gimnazjum w Ostrowie.
Fryderyk Wilhelm IV w odpowiedzi na wniosek posłów polskich złożony na ręce sejmu 6 III zgodził się na założenie gimnazjum w południowej Wielkopolsce. Starania o lokalizację gimnazjum ostatecznie zakończyły się zwycięstwem Ostrowa, dzięki interwencjom Radziwiłłów na dworze berlińskim.
1842
20 V król Fryderyk Wilhelm IV przyznał Ostrowowi prawo budowy szkoły: Gimnazjum zlokalizowano przy ul. Kamienieckiej nazwanej potem Gimnazjalną, na gruntach proboszczowskich, które odstąpił ks. Jan Kompałła.
1844
20 VII-magistrat zawiadomił władze pruskie, że budynek jest pod dachem. Obok i naprzeciw gimnazjum wystawiono trzypiętrowe domy dla nauczycieli.
1845
14 IV otwarcie gimnazjum. Przemawiał Wojciech Lipski, jako przewodniczący komitetu budowy. Nauka rozpoczęła się w czterech niższych klasach skupiających 93 uczniów. Językiem wykładowym był język polski.
1849
6 IX odbyła się pierwsza matura, którą zdało 7 gimnazjalistów.
1863
Wzrost nastrojów politycznych wśród młodzieży. Utworzenie tajnego Komitetu Polskiego w gimnazjum, który kolportował polskie druki i organizował pomoc dla powstania. Za odśpiewanie pieśni patriotycznej “Boże coś Polskę” wydalono ze szkoły 60 uczniów.
1870
Obchody 25 rocznicy powstania szkoły, II Zjazd absolwentów.
1871-74
Obowiązują zarządzenia władz pruskich dotyczące zakazu posługiwania się językiem polskim w nauczaniu.
1874
Na podwórzu gimnazjum wybudowano salę gimnastyczną.
1891
Na bazie tajnych kółek samokształceniowych utworzono Towarzystwo Tomasza Zana. Działalność jego obejmowała samokształcenie z zakresu historii i literatury polskiej, organizowanie obchodów narodowych, prowadzenie własnej biblioteki, a także poznanie ojczystego kraju.
1907
Strajk młodzieży w obronie języka polskiego, ze szkoły relegowano 21 uczniów.
1908
Utworzenie klubu sportowego: “Venetia” przez uczniów sekundy i primy. Piłkarze “Venetii” z powodzeniem rozgrywali mecze z ekstraklasą Wielkopolską i Śląską. Funkcja “Venetii” polegała nie tylko na uprawianiu sportu, ćwiczono z myślą o sprawności fizycznej potrzebnej w walce o Polskę.
1915
16 XI – kolegium nauczycielskie rozwiązało klub “Venetia” motywując to wykroczenie członków klubu przeciw regulaminowi szkolnemu. Od tego czasu, aż do reaktywowania w wolnej Polsce, klub działa nielegalnie.
1915-17
Do wojska niemieckiego powołano kilkudziesięciu uczniów, choć TTZ prowadził akcję niedopuszczania do dalszej mobilizacji Polaków.
1918
10 XI – ostrowscy tetezetowcy uczestniczyli w wydarzeniach, które doprowadziły do przejęcia władzy przez Polaków. Utworzono pod kierunkiem TTZ i skautów paramilitarną organizację “Pogotowie”.

31 XII – Ostrów został wyzwolony, w rozbrajaniu Niemców brała udział również młodzież gimnazjalna. Grupa powstańców pod dowództwem st. sierżanta Stanisława Potasznika nałożyła areszt domowy na czołowych urzędników pruskich w Ostrowie. Objęto nim również dyrektora gimnazjum Beno Becka.
1919-1921
Następuje gruntowna reorganizacja polskiego szkolnictwa dzielnicy poznańskiej (repolonizacja).
1919
1 IV – 31 VIII – pierwszym polskim dyrektorem gimnazjum został prof. Ludwik Gałuszka.
1919-1924
Prof. Tadeusz Eustachiewicz zakłada kółko literackie nawiązujące do koła im. A. Mickiewicza.
-utworzono teatr szkolny, którego repertuar początkowo koncentrował się wokół sztuk antycznych, pózniej polskiej klasyki. Sztuki wystawiane były m. in. przez drużynę harcerską, Sodalicję Mariańską, Towarzystwo Tomasza Zana, reżyserowane w większości przez dr. Józefa Jachimka.
1920
– Przekształcenie gimnazjum z typu staroklasycznego na typ ośmioklasowy klasyczny-zreformowany, czyli neoklasyczny, z nauką łaciny. Proces ten zakończono w 1925 r.
– Reaktywowanie TTZ w celu kontynuowania w nowych warunkach pracy ideowej, naukowej i praktycznej. Pod jego egidą działają koła i organizacje szkolne.
– Powstanie biblioteki uczniowskiej, której opiekunem został prof. Tadeusz Eustachiewicz.
– Działa w gimnazjum Sodalicja Mariańska. Moderatorem był ks. Lech Ziemski.
– 21 IV na Majdanie grupka uczniów postanowiła odnowić działalność klubu sportowego “Venetia”. Klub odniósł sukcesy w piłce nożnej, tenisie, hokeju na trawie. Drużyna piłki nożnej zdobyła opinię najlepszej drużyny szkolnej w południowej Wielkopolsce.
– 7 i 8 VI – odbył się zjazd jubileuszowy 75-lecia istnienia Gimnazjum.
1923
Komitet Rodzicielski podjął inicjatywę nadbudowy drugiego piętra w gmachu gimnazjum oraz częściowej modernizacji wnętrza. – Powołanie Towarzystwa Nadbudowy Gimnazjum ze Stefanem Rowińskim na czele.
1925
Wydany zostaje pierwszy numer gazetki szkolnej “Promień”.
1925-1926
– Trwają prace budowlane w gimnazjum pod kierunkiem budowniczego Wojciecha Stachurskiego.
– Towarzystwo Nadbudowy Gimnazjum zebrało fundusze na pokrycie 4/5 kosztów odbudowy.
1927
Uwieńczeniem modernizacji budynku było pokrycie ścian auli gimnazjalnej polichromią wg projektu Antoniego Serbińskiego.
1931-39
Ostatnim dyrektorem przed wojną był prof. Adam Czechowski.
1932-1938
Przekształcono szkołę na 4-letnie gimnazjum i 2-letnie liceum.
1934
Dyrektor Adam Czechowski powołał w gimnazjum Straż Przednią.
– Organizacja Pracy Obywatelskiej Młodzieży.
1935
Zakład otrzymał imię “I Marszałka Polski Józefa Piłsudzkiego”. Odbyły się obchody 90-lecia istnienia szkoły połączone ze zjazdem wychowanków.
1937
Obchody 25-lecia “Venetii”- kończą drugi złoty okres jej działalności.
1938
Na zakończenie przekształceń w szkolnictwie średnim nadano szkole nazwę “I Państwowe Liceum i Gimnazjum im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudzkiego w Ostrowie”.
1939-1945
Okupacja hitlerowska. Ostrów zostaje wcielony do Rzeszy. Represje i prześladowania objęły Polaków na tym terenie, w tym nauczycieli i wychowanków szkoły.
1939
Rozstrzelany został w Kościanie dawny dyrektor Zygmunt Irżabek, w Winiarach wraz z uczestnikami powstania wielkopolskiego rozstrzelano dyrektora Adama Chrzanowskiego. W kampanii wrześniowej wspólnie z wychowankami w bitwie pod Bzurą zginą prof. Bogdan Chrzanowski. Byli uczniowie ginęli w kampanii wrześniowej, w powstaniu warszawskim, w obozach zagłady, czynnie włączyli się w walkę konspiracyjną. Budynek gimnazjum zmieniał przeznaczenie i służył jako koszary wojska i policji, jako punkt etapowy dla Niemców czekających na przydział miejsc zamieszkania po Polakach lub jako magazyn jarzyn.
1940
W czerwcu Jan Wikariak objął kierownictwo oświaty na terenieOstrowa z inicjatywy TON – Tajnej Organizacji Nauczycielskiej. Powołano komisje egzaminacyjne, które przeprowadzały egzaminy z zakresu programowego gimnazjum i liceum. Zginął śmiercią lotnika kpt. pilot w dywizjonie 303 Mirosław Ferić – absolwent Liceum.
1944
W obozie jenieckim Sandbostel koło Hamburga Józef Mertka zorganizował uroczystość 100-lecia założenia gimnazjum.
1945
Na polecenie ostrowskiej Rady Szkolnej i komendanta wojennego mjr. Feczina, dr Józef Jachimek uruchomił gimnazjum męskie w Ostrowie. Obowiązki dyrektora szkoły powierzono mu od 1 II. Funkcję tę pełnił do 1948 r.
– 22 II – rozpoczęto naukę w szkole w przedwojennej postaci utrzymując trzy wydziały: humanistyczny, matematyczno-fizyczny, przyrodniczy. Gimnazjum działa pod nazwą “I Państwowe Gimnazjum i Liceum Męskie” w Ostrowie Wlkp.
– W maju powołano Komitet Rodzicielski, który wspólnie z nauczycielami i uczniami przystąpił do organizacji szkoły. Zrekonstruowano gabinety, pracownie oraz odrestaurowano w auli polichromię Antoniego Serbeńskiego. Latem spłonął budynek mieszczący salę gimnastyczną.
1946
25 – 26 V odbyły się spóznione obchody setnej rocznicy założenia szkoły. Uroczystość połączono ze zjazdem koleżeńskim. Wydano jednodniówkę pt. “100 lat Gimnazjum Męskiego w Ostrowie”.
1948-1950
Przekształcono szkołę na czteroklasowe liceum ogólnokształcące i nadano mu nazwę “Państwowa Szkoła Ogólnokształcąca Męska stopnia licealnego”.

– Wprowadzono nowe programy, których celem było oparcie całego nauczania i wychowania na podstawach filozofii marksistowskiej.
1958
W dniach 21 – 22 VI odbył się jubileusz 50-lecia “Venetii” połączony ze zjazdem koleżeńskim.

– W holu szkoły umieszczono tablice z nazwiskami profesorów i uczniów, którzy oddali życie w walce o Polskę.

– Na przedmieściu Wenecja ustawiono kamień pamiątkowy poświęcony założeniu klubu sportowego “Venetia”.
1964
4 VII Rada Pedagogiczna uchwaliła wniosek o przekształcenie szkoły w koedukacyjną. Od roku szkolnego 1964/65 szkoła funkcjonuje jako koedukacyjna.
1967
Zawiązał się Komitet Organizacyjny Jubileuszu 125-lecia istnienia I Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wlkp.
1968
14 – 16 VI – z inicjatywy Komitetu Jubileuszowego zorganizowano obchody 60-lecia SKS “Venetia”, która odznaczona została medalem: 100-lecia Sportu Polskiego.
1969
7 XII – Redakcja Księgi Jubileuszowej zorganizowała w auli 40-lecie promocji doktorskiej Józefa Jachimka, długoletniego profesora Gimnazjum po II wojnie światowej.
1970
Przeprowadzony został remont kapitalny szkoły, z okazji jubileuszu 125-lecia. Ogólnopolska inauguracja roku szkolnego 1970/71 z udziałem ministra oświaty Henryka Jabłońskiego zapoczątkowała obchody 125-lecia szkoły. Wręczono szkole sztandar i nadano jej imię gen. A. Zawadzkiego. Zakład narodowy im. Ossolińskich wydał księgę pamiątkową pt. “Wielkopolska Szkoła Edukacji Narodowej”. Jan Wawrzyniak uzupełnił listę poległych wychowanków. W holu szkoły umieszczono tablice z piaskowca z nazwiskami poległych.
1973
Odznaczono szkołę medalem Komisji Edukacji Narodowej nadanym przez Ministerstwo Oświaty i Wychowania (z okazji 200 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej).
1975
Jubileusz 130-lecia szkoły.
3.III – Uroczysty apel poświęcony 30 rocznicy wznowienia nauki, po okupacji hitlerowskiej zorganizowany przez dr-a Józefa Jachimka i dyrektora szkoły Zenona Walczaka.
1977
Rozebrano wybudowaną po wojnie salę gimnastyczną i powzięto zamiar budowy nowej, odpowiadającej potrzebom różnych dyscyplin sportu.
1978
Zapada decyzja kuratora szkolnego o połączeniu I LO i II LO i utworzeniu nowej szkoły pod nazwą; “Liceum Ogólnokształcące”.
1979
Oddano do użytku młodzieży harcówkę urządzoną w piwnicach szkoły.
– Zmodernizowano bibliotekę po połączeniu zbiorów bibliotecznych dwóch szkół i urządzono czytelnię dla młodzieży.
– Powstało szkolne Koło Miłośników Tradycji.
– Zawiązał się Społeczny Komitet Budowy Sali Gimnastycznej.
1980
Rozpoczęto prace budowlane przy nowej sali gimnastycznej. Dzięki czynom społecznym fundusze otrzymano od Totalizatora Sportowego oraz władz miejskich. 21 -23.X – Jubileusz 135-lecia szkoły: odbyła się akademia i otwarto salę tradycji, wydano okolicznościową broszurę, wmurowano kamień węgielny pod budowę sali gimnastycznej.
1985
23.I – nastąpiło po pięciu latach budowy uroczyste przekazanie sali gimnastycznej o wymiarach 18 x 42 m. Uroczystość powiązana była z obchodami 75-lecia klubu sportowego “Venetia” i 140-lecia istnienia LO.
– Powołano Społeczny Szkolny Komitet Narodowego Czynu Pomocy Szkole w celu gromadzenia funduszu na modernizację szkoły (budowę sali komputerowej).
1988
20.V – ufundowano tablicę pamiątkową poświęconą profesorowi dr Józefowi Jachimkowi – dyrektorowi Gimnazjum Męskiego w latach 1945 – 1948,
staraniem wychowanków rocznika 1948.
1989
14.IV -odsłonięto w holu Liceum tablicę pamiątkową poświęconą Bogdanowi Chrzanowskiemu, ufundowaną przez wychowanków. 31.VIII – na wniosek Rady Pedagogicznej kurator uchylił decyzję z 1970 roku w sprawie nadania Liceum im. Aleksandra Zawadzkiego.
1990
22.IX – zgłoszenie wniosku przez byłych wychowanków szkoły o uczczenie pamięci założycieli gimnazjum: Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego tablicami ufundowanymi przez Komitet Jubileuszowy 150-lecia.
1991
Odrestaurowane zostały stare witraże na klatce schodowej symbolizujące:Pracę, Naukę, Sztukę. Do auli powrócił najpiękniejszy witraż przedstawiający postać Chrystusa “Zbawiciela Świata”.
1992
Reaktywowano działalność II Liceum Ogólnokształcącego od 1 września. XII powołano Komitet Organizacyjny Jubileuszu 150-lecia. Przewodniczącym został – inż. arch. Andrzej Kornaszewski, zastępcami przewodniczącego – dr.med. Krystian Niełacny i dyrektor I Liceum mgr Jacek Skiba, sekretarzem – mgr Jadwiga Jakubowska, z-cą ekretarza – lek. med. Wojciech Malkowski, skarbnikiem – mgr Arkadiusz Rynowiecki, z-cą skarbnika – lek. med. Antoni Sukiennicki, a członkami: mgr Zbigniew Rynowiecki, mgr Kazimierz Matyśkiewicz, mgr Marian Sobczak.
1993
Przystąpiono do remontów i modernizacji szkoły związanych ze zbliżającym się jubileuszem 150- lecia (wymiana stropu i dachu nad aulą, częściowy remont dachu na budynkach szkolnych, kapitalny remont urządzeń sanitarnych, malowanie i konserwacja sali gimnastycznej urządzenie sali maszynopisarskiej, zainstalowanie zegara elektronicznego sterującego dzwonkami w szkole, zakup komputera dla potrzeb administracji).
-Zorganizowano jubileusz 85-lecia SKS “Venetia”.
1994
Trwa modernizacja szkoły (obejmująca: urządzenie sali komputerowej ,podłączenie szkoły do miejskiej sieci cieplnej, odnowienie pomieszczeń administracji, gabinetu dyrektora i pokoju nauczycielskiego, unowocześnienie urządzień w sali gimnastycznej, remont szatni przy niej, uruchomienie zegara na froncie szkoły, nagłośnienie auli i szkoły, rekonstrukcję polichromii w auli i renowację drzwi do niej, przeróbkę podłączeń wodociągowych w piwnicach, remont podłóg na korytarzach, podłączenie faxu podarowanego przez Liceum w Dusseldorfie).

– Rada Pedagogiczna podjęła w dniu 21.X uchwałę przyjmującą za patronów szkoły Jana Kompałłę i Wojciecha Lipskiego. X – Gazeta Ostrowska i telewizja kablowa podały informację dotyczącą obchodów 150-lecia Liceum.

25.XI – w auli szkoły doszło do spotkania Komitetu Jubileuszowego z wychowankami szkoły, w którego wyniku powołano do życia Stowarzyszenie Wychowanków Alma Mater Ostroviensis i wybrano prezydium jego rady. Stowarzyszenie podjęło decyzję ufundowania nowego sztandaru szkoły na dzień 1 września 1995

IX. Szkoła otrzymała tablice z brązu upamiętniające twórców gimnazjum, ufundowane przez Ignacego Mosia z Poznania.
1995
Trwają prace modernizacyjne w roku jubileuszu szkoły (całkowite położenie dachu, modernizacja trawników i likwidacja parkingów, malowanie okien, otynkowanie szkoły, utwardzenie nawierzchni podwórza).

Opracowała: Wacława Ostrowska.
Literatura:
1. Wielkopolska Szkoła Edukacji Narodowej.
2. 100 lat Gimnazjum Męskiego w Ostrowie Wielkopolskim.
3. Kroniki szkolne.