Głównym celem I liceum jest dbałość o wysoki poziom kształcenia umożliwiający zdanie egzaminu maturalnego przede wszystkim na poziomie rozszerzonym. Tym samym szkoła przygotowuje ucznia do podjęcia studiów wyższych i co równie istotne, do umiejętności studiowania. W roku szkolnym 2012/2013, 99,2% uczniów zdało “Nową maturę” na egzaminie pisemnym, 100% na egzaminie ustnym. W poprzednim roku wyniki wynosiły 100% zarówno z egzaminów ustnych i pisemnych.
Dobre wyniki z egzaminu dojrzałości oraz niejednokrotnie wysokie miejsca w olimpiadach przedmiotowych umożliwiają absolwentom liceum wybór studiów o zróżnicowanych specjalizacjach, przede wszystkim na takich kierunkach jak medycyna, architektura, filologia angielska i germańska, ekonomia, prawo, matematyka, informatyka, psychologia oraz wielu innych.

Wysoka jakość pracy i poziomu nauczania są skutkiem szeregu czynności realizowanych przez dyrekcję szkoły, nauczycieli oraz uczniów w ramach procesu dydaktycznego w systemie lekcyjnym oraz na zajęciach przedmiotowych kół zainteresowań, z których warto wymienić koło historyczne, matematyczne, geograficzne, polonistyczne, dziennikarskie języka angielskiego i niemieckiego oraz ekologiczne. Bezpośrednim sprawdzianem oraz świadectwem bogatej wiedzy i wysokich umiejętności uczniów jest ich udział w licznych olimpiadach i konkursach przedmiotowych, niejednokrotnie uwieńczony sukcesem.

Proces dydaktyczny jest wspomagany przez szeroko rozumiany proces wychowawczy, obejmujący zajęcia sportowe, idący w kierunku rozwoju osobowości ucznia oraz poszerzania jego zainteresowań, horyzontów myślowych oraz kultury fizycznej. Wycieczki krajoznawcze, kulturalne, rekreacyjno-turystyczne, integracyjne; koncerty Filharmonii Kaliskiej i nie tylko, przedstawienia teatralne, kabarety, kabaretony, happeningi artystyczne, imprezy środowiskowe, turnieje sportowe, koncerty chóralne, wymiana uczniowska, gazety szkolne (anglojęzyczna APPLE PIE z dodatkiem niemieckim KEKSCHEN, niemieckojęzyczna ZEITGEMÄß oraz gazeta samorządu uczniowskiego BOMBA), to tylko niektóre przykłady realizacji pracy wychowawczej merytorycznie związanej z dydaktyką w I liceum.

Szczególnie prężnie w szkole działa już od 100 lat pierwszy szkolny klub sportowy w Wielkopolsce, jeden z pierwszych w Polsce,“Venetia”, stanowiący niezwykle istotny filar w rozwoju kultury fizycznej wychowanków szkoły.

Na uwagę zasługują również zorganizowane przez nauczycieli wychowania fizycznego szkoły, konkursy i turnieje sportowe, spośród których można wyróżnić Halowe Mistrzostwa Szkoły w lekkiej atletyce lub współudział w organizacji Rejonowej i Wojewódzkiej Licealiady.
Sekcje: lekkoatletyczna, siatkówki dziewcząt, siatkówki chłopców, piłki ręcznej dziewcząt, piłki ręcznej chłopców, koszykówki dziewcząt, koszykówki chłopców, pływacka oraz szachy to szeroki zakres działalności klubu sportowego “Venetia”, w którym każdy uczeń może realizować swoje własne zainteresowania sportem.

Realizacją założeń procesów – dydaktycznego i wychowawczego, nadzoruje oraz kieruje dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego w osobach dr Marka Lewickiego – dyrektor, magister matematyki, doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, nauczyciel dyplomowany oraz mgr Beaty Błaszczak – wicedyrektor, magister matematyki, absolwentka podyplomowych studiów w zakresie elementów informatyki, nauczyciel dyplomowany.

Wśród wysoce wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej na uwagę zasługują następujące informacje. W gronie pedagogów znajduje się 5 wykładowców i lektorów akademickich, 16 egzaminatorów, 3 weryfikatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej oraz 12 nauczycieli dyplomowanych.
W celu podwyższania swoich kompetencji a tym samym jakości nauczania w szkole, 65% nauczycieli ukończyło studia podyplomowe w zakresie pedagogiki, technologii multimedialnych, wiedzy o kulturze, przedsiębiorczości, nauk społecznych, metodyki nauczania, literatury współczesnej, matematyki, fizyki z astronomią, filologii polskiej, informacji naukowej, bibliotekonawstwa, językoznawstwa, przysposobienia obronnego, ochrony i kształtowania środowiska, organizacji i zarządzania oświatą, nauki o rodzinie, pedagogiki opiekuńczo wychowawczej i innych.
Ponadto nauczyciele I liceum czynnie realizują różnego rodzaju formy doskonalenia zawodowego, prowadzą praktyki studentów wyższych uczelni takich jak UAM w Poznaniu oraz NKJO w Kaliszu, wynikiem czego jest zróżnicowane zastosowanie form oraz metod nauczania na zajęciach z uczniami. Do takich należą, między innymi metody aktywizujące, autonomia i indywidualizacja w nauczaniu, praca z materiałami realioznawczymi, eksplikacja dzieła sztuki oraz wiele innych.

I Liceum Ogólnokształcące im. ks. J. Kompałły i W. Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim jest szkołą , w której przeszłość, tradycja oraz wartości idą w parze z przyszłością, nowoczesnością i profesjonalizmem. Jedna z najstarszych szkół w Polsce (członek “Stowarzyszenia Najstarszych Szkół w Polsce”), najlepsza w Południowej Wielkopolsce (ranking Newsweek’a 2012), Szkoła z klasą, Alma Mater Ostroviensis skupiająca swoich wychowanków rozproszonych na całym świecie, jest przykładem liceum, które spełniając oczekiwania swoich uczniów, przy ich równym zaangażowaniu, gwarantuje sukces w przyszłym życiu na płaszczyźnie osobistej i zawodowej.

opracowanie: mgr Iwona Gabrysiak-Dzielicka
konsultacja: dr Marek Lewicki