Najważniejszym zadaniem każdej szkoły jest przekazywanie wiedzy i umiejętności.
Niemniej ważne jest kształtowanie wartości etycznych oraz estetycznych.


Głównymi założeniami programu I Liceum Ogólnokształcącego są:

 1. integracja treści wychowawczych z zadaniami dydaktycznymi
 2. integralne podejście do wiedzy m.in. poprzez wprowadzanie innowacyjnych metod nauczania
 3. podmiotowy stosunek do ucznia
 4. atmosfera promująca rozwój zainteresowań oraz pasji ucznia
 5. wspierająca funkcja oceniania
 6. kształtowanie motywacji, kreatywności, autonomii uczenia się i samodzielności w dokonywaniu wyborów
 7. przygotowanie do kontynuowania nauki na wyższych uczelniach

W praktyce przedstawia się to w następujący sposób:

 • Szkoła posiada: nowoczesne pracownie komputerowe ze stałym dostępem do internetu, dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe ze sprzętem audiowizualnym, salę gimnastyczną, boisko, siłownię, bibliotekę szkolną wraz z czytelnią, radiowęzeł, kawiarenkę.
 • Liceum odnotowuje liczne sukcesy sportowe, młodzież z powodzeniem startuje w licznych olimpiadach i konkursach przedmiotowych.
 • Organizowane są turystyczne wycieczki krajowe i zagraniczne.
 • Odbywają się liczne zajęcia dodatkowe w tym SKS “Venetia”, chór szkolny, koła przedmiotowe, wycieczki przedmiotowe i lekcje muzealne, wyjazdy do teatrów i kin.
 • W ramach szkolnych kół przedmiotowych wydawane są gazety szkolne w tym obcojęzyczne.
 • Na terenie szkoły organizowane są liczne happeningi oraz cykliczne imprezy kulturalne.
 • Aktywnie uczestniczy w życiu szkoły Samorząd Szkolny, Komitet Rodzicielski.
 • W liceum działa pedagog szkolny.
 • Istnieje ścisła współpraca szkoły z uczelniami wyższymi oraz środowiskiem lokalnym i regionalnym, prasą, oraz mediami.
 • Rozwijana jest współpraca międzynarodowa w zakresie wymiany młodzieży.
 • Szkoła posiada własny ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy w Kani.
 • W programie rozwoju szkoły przewidywane jest tworzenie innowacyjnych programów nauczania i wychowania, projekty, stałe unowocześnianie bazy szkolnej, uczestnictwo młodzieży w kulturze, kultywowanie tradycji przy równoczesnym kreowaniu szkoły przyjaznej i inspirującej uczniów, przygotowującej do życia w XXI wieku.